Epicormic sprouting

Date Taken: 
Mar 12 2012

Epicormic sprouting on a Eucalyptus coccifera (snowgum tree).